Päättynyt: Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 2013–2017 (70 op)

Tampereen yliopisto käynnistää keväällä 2013 uuden Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutuksen (70 op). Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa neljän vuoden aikana.

Osaamistavoitteet: Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osoittaa päte­vältä nimikesuojatulta psykoterapeutilta edellytettä­vää osaamista eli hän pystyy psykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana potilaan hoito- ja kuntoutusprosessia.

Koulutuksen opetussuunnitelma ja rakenne: Yleisten psykoterapeuttisten tietojen ja valmiuksien lisäksi opiskellaan kognitiivisia ja käyttäy­tymisterapeuttisia psykoterapiamuotoja ja -me­netelmiä, joiden sovellutusalueet kattavat yleisimmät psykiatriset häiriöt. Menetelmät perustuvat laajaan kansainväliseen tutkimusnäyttöön. Koulutus koostuu neljän vuoden ajalle ja kahdeksalle lukukaudelle ajoittuvista

  • teoria- ja menetelmäopinnoista (320 t,
    36 op),
  • työnohjauksesta (200 t, 20 op),
  • koulutuspsykoterapiasta (80 t, 4 op) ja
  • opinnäytetyöstä (10 op).

Opiskelijoiden psykoterapeuttisen osaamisen (tie­dot, taidot ja valmiudet) kehittymistä arvioidaan koko koulutuksen ajan erilaisin menetelmin ja näytöin.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu lääkäreille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille ja psykiatrisille sairaanhoitajille sekä muille soveltuvan ylemmän korkeakoulututkin­non tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille (sairaanhoitaja AMK ja sosionomi AMK). Katso tarkemmat hakuedellytykset oheisesta esitteestä.

Paikkakunta: Tampere

Kesto ja laajuus: 02.04.2013 – 31.03.2017, 70 opintopistettä.

Kustannukset: Koulutus on yliopistojen maksullista täydennys­koulutusta, joka rahoitetaan kurssimaksuin. Koulutuksen kokonaishinta on 17 600 euroa ja luku­kausimaksu 2 200 euroa. Koulutuksen hinta sisältää teoria- ja menetelmäopetuksen lisäksi myös työnohjauksen ja koulutuspsykoterapian.

Tiedustelut: Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnitte­lija Heljä Kahra, 050 547 5762 helja.kahra(a)uta.fi tai vastuuprofessori Martti T. Tuomisto, 040 548 3200 martti.tuomisto(a)uta.fi.

Hakuaika ja hakeminen: ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä Sähköinen hakulomake. Tämän lisäksi Liite hakulomakkeeseen ja siinä mainitut muut asiakirjat lähetetään sähköisesti helja.kahra(a)uta.fi tai postitse os. suunnittelija Heljä Kahra, Tampereen yliopisto, LINNA, 33014 Tampe­reen yliopisto.

Lisätietoja: Lisätietoja KKT-koulutuksesta ja muista Tampereen yliopiston psykoterapeuttikoulutuksista saat psykoterapeuttikoulutusten omilta verkkosivuilta.


Lisätietoja esitteestä.