Päättynyt: ADOS-Koulutus 22.-25.10.2013

Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) on puolistrukturoitu havainnointimenetelmä, jota käytetään osana autismikirjon häiriöiden diagnostiikkaa. ADOS – arvion tarkoituksena on saada standardoitua tietoa tutkittavan kommunikoinnista, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta sekä toimintatavoista esimerkiksi leikkiessä ja tehtäviä tehdessä. ADOS – arvio koostuu neljästä eri moduulista, joilla voidaan arvioida eri kehitys- ja ikätasolla olevia henkilöitä pikkulapsista aikuisiin. Soveltuva moduuli valitaan tutkittavan kielellisen tason ja iän perusteella. ADOS – arvion suorittamiseen kuluu aikaa noin 30-45 minuuttia, jonka jälkeen havainnoitu käyttäytyminen pisteytetään tarkkojen pisteytyssääntöjen mukaisesti.

Koulutuksen ajankohta ja paikka: ADOS – koulutuksen kurssipäivät järjestetään 22.-25.10.2013 Tampereen yliopiston Psykologian opetus- ja tutkimusklinikassa, PSYKE:ssä (Kalevantie 5, 4.kerros).

Koulutuksen sisältö: Koulutuskokonaisuuden suorittaminen hyväksytysti vaatii paljon työtä jo ennen kurssipäiviä, niiden aikana sekä niiden jälkeen, mikä on hyvä huomioida kurssille osallistumista suunnitellessa. Koulutus koostuu neljästä kurssipäivästä sekä ennakko- ja jälkitehtävistä. Ennakkotehtäviin sisältyy käsikirjan lukemisen lisäksi harjoitusnauhoitteiden pisteytys sekä omien harjoitusnauhoitteiden tekeminen. Kurssin aikana harjoitellaan ADOS-arvion käyttöä katsomalla harjoitusnauhoitteita, keskustelemalla
niistä ja pisteyttämällä niitä. Lisäksi kurssilaiset harjoittelevat pienryhmissä ADOS-arvion käyttöä vapaaehtoisille arvioitavaksi osallistuville. Kurssin jälkitehtävänä tulee pisteyttää kaksi harjoitusnauhoitetta, jotka annetaan kurssin loputtua lainaksi. Lisäksi on tehtävä kaksi omaa ADOSarviointia, jotka nauhoitetaan ja pisteytetään. Kurssin hyväksytty suorittaminen johtaa ADOSpätevyyteen, jolloin menetelmää voi käyttää kliinisen työn lisäksi tutkimustyössä. Koulutuksen suorittaneista pidetään rekisteriä Tampereen yliopiston Psykologian opetus- ja tutkimusklinikassa. ADOS-arvion käyttö sekä kliinisessä työssä että tutkimustyössä edellyttää koulutuksen suorittamisen lisäksi luotettavan pisteytyksen ylläpitämistä osallistumalla yhteispisteytystapaamisiin.

Kouluttajat: Kurssin kouluttajina toimivat neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Anneli Kylliäinen ja psykologi PsM Outi Reinvall, jotka ovat saaneet kansainvälisesti hyväksytyn ADOS-kouluttajapätevyyden.

Koulutuksen hinta: Koulutuksen hinta on 1200 euroa. Hintaan sisältyy kurssimateriaalin lisäksi ennakko- ja jälkitehtävämateriaali. Hinta ei sisällä ADOS-materiaalia ja käsikirjaa, joihin koulutukseen osallistuvien on päästävä tutustumaan jo ennen kurssia. ADOS-materiaalia voi tilata tanskalaiselta kustantajalta:
Hogrefe Psykologisk Forlag, Kongevejen 155, DK-2830 Virum, puh: +45 35 381655, www.hogrefe.dk, info@hogrefe.dk.

Ilmoittautuminen: Kurssille voivat osallistua terveydenhuollon ammattilaiset, jotka
omaavat perustiedot autismikirjon häiriöistä sekä osallistuvat työssään
autismikirjon diagnostiikkaan. Kurssilla käytettävä materiaali on osin
englanninkielistä opetuskielen ollessa suomi. Mikäli olet halukas
osallistumaan kurssille, toivomme lyhyttä hakemusta (A4-sivu), jossa
kerrot: 1) opiskelu- ja/tai työtaustasi autismikirjon häiriöiden osalta, 2)
perustelut sille, miksi tarvitsisit ADOS-koulutusta, 3) oman arviosi siitä,
miten englanninkielinen käsikirja ja opetusvideot vaikuttavat
opiskeluusi. Sitovat ilmoittautumiset ja hakemukset 6.5.2013 mennessä
osoitteeseen anneli.kylliainen@uta.fi.

Koulutuksen esite