Päättynyt: Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 2014 – 2018 (70 op), Tampere

Tampereen yliopisto käynnistää kesällä 2014 uuden Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan kognitiivi­sen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutuksen (70 op) Tampe­reella. Koulutus on järjestyksessä seitsemäs kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus, jonka yliopisto järjestää Tampereella. Koulu­tus on mahdollista suorittaa työn ohessa nel­jän vuoden (kahdeksan lukukauden) ai­kana.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osoittaa päte­vältä nimikesuojatulta psykoterapeutilta edellytettä­vää osaamista eli hän pystyy psykoterapeuttisen hoi­don itsenäiseen läpiviemiseen osana potilaan hoito- ja kuntoutusprosessia.

Koulutuksen opetussuunnitelma ja rakenne

Yleisten psykoterapeuttisten tietojen ja valmiuksien lisäksi opiskellaan kognitiivisia ja käyttäy­tymisterapeut­tisia psykoterapiamuotoja ja -me­netel­miä, joiden sovellutusalueet kattavat psykiat­ri­set häiriöt ja psykologiset ongelmat yleisesti. Lisäksi opiskellaan terveyspsykologisia ja käyttäytymislää­ketieteellisiä interventioita. Menetelmät perustuvat laajaan kan­sainväliseen tutkimusnäyttöön.

Koulutus koostuu neljän vuoden ajalle eli kahdeksalle luku­kaudelle ajoittuvista

  • teoria- ja menetelmäopinnoista (sisältäen tut­kimusmenetelmäopinnot), (330 t, 36 op)
  • työnohjauksesta (200 t, 20 op),
  • koulutuspsykoterapiasta (80 t, 4 op) ja
  • opinnäytetyöstä (10 op).

Opiskelijoiden psykoterapeuttisen osaamisen (tie­dot, taidot ja valmiudet) kehittymistä arvioidaan koko koulutuksen ajan erilaisin menetelmin ja näytöin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lääkäreille, psykologeille, sosi­aalityöntekijöille ja psykiatrisille sairaanhoitajille sekä muille soveltuvan ylemmän korkeakoulututkin­non (mm. sosiaalipsykologit) tai ammattikorkea-koulu­tutkinnon suorittaneille (sairaan­hoitaja AMK ja sosionomi AMK). Katso tarkemmat hakuedellytykset oheisesta esitteestä.

Aika

Koulutus alkaa skitsofrenian hoitoa käsittelevällä kan­sainvälisellä seminaarilla 6.–7.6.2014. Koulutus päättyy syksyllä 2018.

Kustannukset

Koulutus on yliopistojen maksullista täydennys­koulu­tusta, joka rahoitetaan kurssimaksuin. Koulutuk­sen kokonaishinta on 18 520 euroa. Maksu jakautuu kahdeksalle lukukaudelle
(à 2 315 euroa) ja laskutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Koulutuksen hinta sisältää teoria- ja menetelmäope­tuksen lisäksi myös työnohjauksen ja koulutuspsykoterapian.

Tiedustelut

Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnitte­lija Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen@uta.fi tai vastuuprofessori Martti T. Tuomisto, 040 548 3200, martti.tuomisto@uta.fi.

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika on päättynyt.

Soveltuvuushaastattelut järjestetään Tampereella 6.–7.5. ja 12.5.2014. Samassa yhteydessä järjestetään kirjallinen pääsykoe. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville.

Koulutuksen esite

Lisätietoja: Lisätietoja KKT-koulutuksesta ja muista Tampereen yliopiston psykoterapeuttikoulutuksista saat psykoterapeuttikoulutusten omilta verkkosivuilta.