Käynnissä: Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2015–2019 (86 op) Tampere

Tampereen yliopisto käynnistää keväällä 2015 yhdessä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n kanssa uuden Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksen (86 op). Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa neljän vuoden (kahdeksan lukukauden) aikana.

Koulutus soveltuu mielenterveystyön ammattilaisille koulu- ja opiskelija­terve­yden­huollossa, neuvoloissa, työterveyshuollossa ja järjestöjen palveluissa sekä psykiatristen akuutti- ja kuntoutusosastojen, poliklinikoiden ja päiväsairaaloiden henkilöstölle, jotka työssään voivat hyödyntää kognitiivisen psykoterapian menetelmiä (psykiatrit ja muut lääkärit, psykiatriset sairaanhoitajat, psykologit, sosiaalipsykologit, toimintaterapeutit ja sosiaalityöntekijät).

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan koulutettava pystyy itsenäisesti hoitamaan asiakkaitaan kognitiivisen psykoterapian menetelmin heidän erilaisissa psyykkisissä ongelmissaan. Lisäksi hän pystyy arvioimaan kognitiivisen psykoterapian mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta osana psykologista apua hakevan ihmisen hoidon kokonaisuutta.

Koulutuksessa opiskellaan yleisten psyko­tera­peuttisten tietojen ja -valmiuksien lisäksi kogni­tiivisen psykoterapian teoriaa ja menetelmiä. Näiden sovellusalueet kattavat yleisimpien psyki­atristen häiriöiden hoidon.

Koulutuksen opetussuunnitelma ja rakenne

Koulutuksen kokonaislaajuus on 86 opintopistettä ja kesto 4 vuotta eli yhteensä 8 lukukautta.

 Koulutuksen rakenne

  • teoria- ja menetelmäopinnot (sisältäen tutkimusmenetelmäopinnot) (400 t lähiopetusta, 55 op)
  • työnohjaus (170 t, 17 op)
  • ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, 40 t + yksilöpsykoterapia 40 t (80 t, 4 op)
  • opinnäytetyö (10 op).

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu psykiatreille ja muille lääkäreille, psykologeille, sosiaalipsykologeille, sosiaalityöntekijöille ja psykiatrisille sairaanhoitajille sekä muille soveltuvan ylemmän korkeakoulututkin­non tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille (sairaanhoitaja AMK ja sosionomi AMK). Katso tarkemmat hakuedellytykset oheisesta esitteestä.

Aika ja paikka

Koulutus alkaa Tampereella pidettävällä internaattijaksolla 9.-10.4.2015. Koulutuspaikkana on Tampereen yliopisto, os. Kalevantie 4, Tampere.

Kustannukset

Koulutus on yliopistojen maksullista täydennys­koulutusta, joka rahoitetaan kurssimaksuin. Koulutuksen kokonaishinta on 21 000 € jakaantuen kahdeksalle lukukaudelle à 2 625 euroa.

Koulutuksen hinta sisältää teoria- ja menetelmäopetuksen lisäksi myös työnohjauksen ja ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian.

Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu omaa yksilöpsykoterapiaa yht. 40 t. Tämän osallistuja sopii ja maksaa itse Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n hankkimalle koulutus­psyko­tera­peu­tille. Se ei sisälly yllämainittuun kokonaishintaan. Oman yksilöpsykoterapian hinta on 3400 euroa.

Tiedustelut

Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnitte­lija Maritta Harjunpää p. 050 5994372 maritta.harjunpaa@uta.fi tai pääkouluttaja Maaria Koivisto, 0440 744492, maaria.koivisto@fimnet.fi.

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika on päättynyt 13.1.2015.

Soveltuvuushaastattelut järjestetään helmikuussa 2015 (viikoilla 6 ja 7). Koulutuksen hinta sisältää haastattelukustannukset. Haastattelukutsut lähetetään niihin valituille erikseen.

Koulutuksen esite

 

Lisätietoja: Lisätietoja koulutuksesta ja muista Tampereen yliopiston psykoterapeuttikoulutuksista saat psykoterapeuttikoulutusten omilta verkkosivuilta.