Käynnissä: Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 2016 – 2020 (75 op), Tampere, terveyspainotteinen

Tampereen yliopisto käynnistää syksyllä 2016 Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutuksen. Koulutus on kaikkiaan 14. psykoterapeutin nimikesuojaukseen johtava kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus, jonka yliopisto järjestää. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa neljän vuoden (kahdeksan lukukauden) aikana.

Terveyspainotteinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) tarkoittaa, että terapeuttikoulutus on perustaltaan täysin sama kuin KKT-koulutukset yleensä, mutta siinä on 5 opintopisteen lisäys, joka pitää sisällään tietoa fyysisestä terveydestä. Siinä opetetaan terapiatietoa eri fysiologisten systeemien (esim. sydän- ja verenkiertoelimistö) kautta eli käydään läpi niihin liittyviä sairauksia, häiriöitä ja psykologisia ongelmia, niiden syitä ja niitä ylläpitäviä tekijöitä sekä niiden hoitoperiaatteita ja -muotoja.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osoittaa pätevältä nimikesuojatulta psykoterapeutilta edellytettävää osaamista eli hän pystyy psykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana asiakkaan kuntoutusprosessia. Lisäksi hänellä on tarvittavat perustiedot kehon eri fysiologisista systeemeistä ja niihin liittyvien yleisimpien somaattisten sairauksien, häiriöiden ja ongelmien psykologiseen ja käyttäytymislääketieteelliseen ymmärtämiseen ja hoitoon. Hän ymmärtää niihin liittyvien psykologisten ja käyttäytymislääketieteellisten interventioiden edellytyksiä ja mahdollisuuksia.

Koulutuksen opetussuunnitelma ja rakenne

Yleisten psykoterapeuttisten tietojen ja valmiuksien lisäksi opiskellaan kognitiivisia ja käyttäytymisterapeuttisia psykoterapiamuotoja ja -menetelmiä, joiden sovellutusalueet kattavat yleisesti psykiatriset häiriöt ja psykologiset ongelmat. Lisäksi opiskellaan terveyspsykologisia ja käyttäytymislääketieteellisiä interventioita. Menetelmät perustuvat kansainväliseen tutkimusnäyttöön.

Koulutus koostuu neljän vuoden ajalle eli kahdeksalle lukukaudelle ajoittuvista

 • teoria- ja menetelmäopinnoista (sisältäen tutkimusmenetelmäopinnot) (360 t, 40 op)
 • työnohjauksesta (200 t, 20 op)
 • koulutuspsykoterapiasta (80 t, 4 op)
 • opinnäytetyöstä (10 op)
 • näyttökokeesta (1 op).

Opiskelijoiden psykoterapeuttisen osaamisen (tiedot ja taidot) kehittymistä arvioidaan koko koulutuksen ajan erilaisin menetelmin ja näytöin.

Pääkouluttaja ja vastuuprofessori

Tampereen yliopistossa koulutuksen vastuuprofessorina, johtajana ja pääkouluttajana toimii Martti T. Tuomisto, PhD (med. dr), nimikesuojattu psykoterapeutti (vaativa erityistaso) ja psykoterapeuttikouluttaja. Teoria- ja menetelmäopetukseen osallistuu myös muita KKT-psykoterapeuttikouluttajia oman erityisosaamisalueensa mukaisesti.

Työnohjaajat ja koulutuspsykoterapeutit

 • Nora Kariluoma, psykoterapeutti VET (PsM), psykoterapiakouluttaja
 • Lauri Parkkinen, psykoterapeutti VET (PsM), psykoterapiakouluttaja
 • Arto Pietikäinen, psykoterapeutti (KM), psykoterapiakouluttaja
 • Martti T. Tuomisto

Aika ja paikka

Lähiopetusta on noin 4 viikon välein, siten että lähiopetusjaksoja on lukuvuoden aikana yhteensä noin 12. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kahtena päivänä peräkkäin – osa koulutuspäivistä voi sijoittua työpäivien ohella myös lauantaihin. Lähipäivät toteutetaan pääasiassa Tampereen yliopiston pääkampuksen tiloissa. Samoin koulutusohjelmaan kuuluvat kansainväliset seminaarit järjestetään Tampereella, yleensä kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Koulutus alkaa 21.10.2016. Alustavasti syksyn muut päivät ovat 22.10, 14.11., 15.11., 16.12. ja 17.12.2016.

Koulutus päättyy syksyllä 2020.

Kohderyhmä ja hakuedellytykset

Koulutus on tarkoitettu lääkäreille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille ja psykiatrisille sairaanhoitajille sekä muille soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon (mm. sosiaalipsykologit, erityisopettajat) tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille (sairaanhoitajat, AMK ja sosionomit, AMK).

Soveltuvan pohjakoulutuksen lisäksi osallistujilta vaaditaan tutkinnon jälkeinen vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyöstä tai vastaavasta hoitotyöstä. Jos soveltuvaan ylempään korkeakoulututkintoon ei ole sisältynyt vähintään 30 op psykologian tai psykiatrian opintoja tai muita 30 op laajuisia psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiä lisäopintoja nämä opinnot tulee olla suoritettuna ennen koulutuksen aloittamista. Vastaavat lisäopinnot vaaditaan myös kaikilta soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta.

Edellisen lisäksi vaaditaan mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä koulutuksen aikana sekä henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapeutiksi.

Psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijoiden soveltuvuutta ammattiin arvioidaan koko koulutuksen ajan (Yliopistolaki § 43 a, VNA 1034/2011).

Tarkempia lisätietoja ks. http://www.uta.fi/psykoterapeuttikoulutus/hakukelpoisuus.html#hakukelpoisuus

Hakuaika ja hakeminen

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 29.8.2016. Tarkemmat hakuohjeet (sähköinen hakulomake ja liitteet) ohessa.

Sähköinen hakulomake

Opiskelijavalinta

Hakuedellytykset täyttävät hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun. Soveltuvuushaastattelut järjestetään Tampereella yliopiston tiloissa viikolla 38. Samassa yhteydessä järjestetään kirjallinen pääsykoe. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville. Haastattelu on maksuton.

Valinnassa taustapisteitä (tutkinto, työkokemus, muu koulutus) voi saada enintään 60 pistettä ja henkilökohtaisesta soveltuvuudesta enintään 100 pistettä. Jos hakijalla on kaksi hakukriteerit täyttävää tutkintoa, annetaan pisteet tutkinnosta, josta saa parhaat pisteet, mutta työkokemusaika lasketaan ensimmäisestä hakukriteerit täyttävästä tutkinnosta lähtien.

Kirjallinen pääsykoe pisteytetään valintaprosessissa osana henkilökohtaista soveltuvuutta seuraavasti:

Henkilökohtainen soveltuvuus (0–100 pistettä):

 1. hakijan motivaatio koulutukseen (0-25 pistettä): pääsykoe 5 p. / muu 20 p.,
 2. hakijan valmiudet ja käytännön mahdollisuudet saattaa psykoterapeuttikoulutus loppuun sekä tehdä terapiatyötä koulutuksen aikana ja sen jälkeen (0-25 pistettä),
 3. hakijan itsearviointitaidot ja vuorovaikutustaidot (0-25 pistettä),
 4. henkilökohtainen soveltuvuus opetettavaa psykoterapiamuotoa harjoittavaksi psykoterapeutiksi (0-25 pistettä).

Valintamenettely muilta osin löytyy www-sivulta http://www.uta.fi/psykoterapeuttikoulutus/hakukelpoisuus.html#valintamenettely

Koulutukseen valittavien opiskelijoiden määrä riippuu pätevien ja soveltuvien opiskelijoiden määrästä. Vähimmäismäärä, jotta koulutus voidaan toteuttaa, on 20 osallistujaa.

Kustannukset

Koulutus on yliopistojen maksullista täydennyskoulutusta, joka rahoitetaan kurssimaksuin. Koulutuksen kokonaishinta on 19 760 euroa. Maksu jakautuu kahdeksalle lukukaudelle (à 2 470 euroa) ja laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Koulutuksen hinta sisältää teoria- ja menetelmäopetuksen lisäksi myös työnohjauksen ja koulutuspsykoterapian.

Koulutus on ALV 39–40§:ssä tarkoitettu arvonlisäveroton koulutuspalvelu. Hintaan lisätään arvonlisävero, jos arvonlisäverolaki tai sen tulkinta muuttuu koulutuksen toteutusaikana.

Tiedustelut

Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat

 • suunnittelija Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen(at)uta.fi
 • suunnittelija Erja-Leena Järvenpää, 050 320 9663, erja-leena.jarvenpaa(at)uta.fi
 • vastuuprofessori Martti T. Tuomisto, 050 351 8137 t. 040 548 3200, martti.tuomisto(at)uta.fi.

Käyttäytymisanalyysi ja kognitiivinen käyttäytymisterapia