Käynnissä: Käyttäytymisanalyysiperusteinen eläinkouluttajien koulutus 1 (20 op)

Tampereen yliopisto käynnistää tammikuussa 2018 käyttäytymisanalyysiperusteisen eläinkouluttajien koulutuksen. Koulutusohjelma on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

Yliopistollinen eläinkouluttajakoulutus on eläinten oppimisen tieteeseen ja käytännön kouluttamiseen syventävä koulutusohjelma, joka soveltuu monipuolisesti eläinalan ammattilaisille ja syventävää tietoa hakevalle harrastajalle.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppii soveltamaan tietoa sekä tieteellisen tutkimuksen tuloksia eläinten oppimisesta ja käytännön kouluttamisesta eläinlajista riippumattomasti. Koulutus tarjoaa osallistujille tiedot, taidot sekä ymmärryksen tarvittavaan valitsemansa eläinlajin kouluttamiseen. Koulutus pohjautuu käyttäytymisanalyysia soveltavaan tieteelliseen lähestymistapaan ja eettiseen eläinten käsittelyyn.

Koulutuksen jälkeen osallistujat pystyvät arvioimaan tilanteeseen sopivia menetelmiä erilaisten mallien avulla. He tunnistavat menetelmien edut ja mahdollisuudet eläinten käyttäytymisen muuttamisessa. Osallistujat osaavat myös havainnoida ja analysoida eläinten käyttäytymistä oppimisen näkökulmasta. He osaavat soveltaa tieteellisiä tutkimustuloksia, arvioida niiden merkitystä oman toimintansa tukena sekä tunnistavat käyttäytymisanalyysin mahdollisuudet eläinkoulutuksessa ja -tutkimuksessa. Osallistujat omaksuvat myös eläinten kouluttamisen sekä eläinten kanssa toimimisen eettiset periaatteet.

Koulutuksen opetussuunnitelma ja rakenne

Koulutusohjelma koostuu 20 lähiopetuspäivästä ja sen laajuus on 20 opintopistettä sisältäen teoria- ja menetelmäopetuksen lisäksi käytännön eläinkoulutusta ja työnohjausta sekä opinnäytetyön.

Koulutus koostuu kahdelle lukukaudelle ajoittuvista

 • teoria- ja menetelmäopinnoista (100 t lähiopetusta, 13 op)
 • tutkimusmenetelmäopinnoista ja pienryhmätyöskentelystä (40 t lähiopetusta, 2 op)
 • työnohjauksesta (20 t lähiopetusta, 1 op)
 • opinnäytetyöstä (4 op)

Ks. tarkempi sisältö esitteen lopusta.

Edellytykset koulutuksen hyväksyttyyn suorittamiseen:

 • Osallistuminen lähiopetukseen
 • Käsitteiden oppiminen ja aktiivisuus pienryhmätyöskentelyssä
 • Opinnäytetyö käytännön kouluttamisesta
 • Oppimistehtävät verkkoympäristö Moodlessa

Kouluttajat

Koulutuksen johtajana toimii eläintenkouluttaja (ammattitutkinto), käyttäytymisanalyysin asiantuntija, KTM ja eläinavusteinen valmentaja Anna Rimppi. Muut kouluttajat ovat käyttäytymisanalyysin asiantuntija, yhteiskuntatutkimuksen opiskelija Jirka Vierimaa ja käyttäytymisanalyysin asiantuntija, FM Jari Parkkisenniemi sekä professori Martti Tuomisto, med.dr. (Ph.D.), joka on suorittanut Board Certified Behavior Analyst –Doctoral -tutkinnon.

Aika ja paikka

Koulutuksen kesto on kaksi lukukautta. Lähiopetusjaksot järjestetään yleensä kerran kuussa kahtena päivänä peräkkäin klo 9.15-16.30. Koulutuksen aloitusjakso on 19.-20.1.2018. Alustavasti kevään muut päivät ovat 16.-17.2.2018, 16.-17.3.2018, 13.-14.4.2018 ja 11.-12.5.2018. Lähipäivät toteutetaan pääasiassa Tampereen yliopiston tiloissa. Käytännön koulutus järjestetään myöhemmin ilmoitettavassa paikassa Tampereen läheisyydessä.

Kohderyhmä ja hakuedellytykset

Koulutus on suunnattu eläinten kanssa työskenteleville sekä aktiivisesti harrastaville, mm:

 • Eläinlääkärit, eläintenhoitajat, eläinfysioterapeutit
 • Eläinkoulutusalalla työskentelevät
 • Eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suorittaneet
 • Eläintenkouluttaja at:n opettajat ja näyttötutkintoarvioijat
 • Koiria harrastavien yhdistysten aktiivit ja koulutusvastaavat
 • Tiedonjanoisimmat eläinharrastajat ja eläinten kanssa kilpailevat
 • Eläinavusteisen terapian ja toiminnan henkilöstö
 • Terveydenhuoltohenkilökunta (syöpä- ja hypokoirat, kuulo- ja tukikoirat)
 • Partiointi- ja pelastushenkilökunta (etsijä- ja pelastuskoirat)
 • Virkakoirien kouluttajat ja ohjaajat

Koulutuksen pääsyvaatimuksena on vähintään toisen asteen koulutus, kiinnostus eläinten kouluttamiseen sekä myönteinen asenne eläimiä kohtaan. Hakijalla tulee olla motivaatio koulutuksen suorittamiseen sekä itsensä kehittämiseen. Edellytyksenä opinnoista suoriutumiseen ovat tieteellisen englanninkielisen materiaalin ymmärtäminen sekä tarvittavat taidot ja mahdollisuudet verkko-opiskeluun.

Haussa tarvittavat ja arvioitavat:

 • Aiemmat opinnot: Korkeakoulututkinto ja/tai korkeakouluopinnot, eläintenkouluttajan at tai muut keskiasteen eläinalan opinnot katsotaan eduksi.
 • Soveltuva eläinalan työkokemus
 • Enintään yhden sivun mittainen motivaatiokirje: Motivaatiokirje on vapaamuotoinen kuvaus, joka kertoo koulutukseen hakevan henkilön tavoitteista sekä seikoista, jotka vaikuttavat koulutukseen hakeutumiseen ja sen suorittamiseen. Kerro ainakin, että miksi haet koulutukseen ja mitä tavoittelet koulutuksella sekä miten toivot sen vaikuttavan työllistymiseesi.
 • Englannin kielen taito
 • Muut ansiot (esim. alan julkaisut)
 • Yksilöhaastattelu

Tarkemmat tiedot ks. hakulomake.

Hakuaika ja hakeminen

 Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 12.10.2017. Tarkemmat hakuohjeet (sähköinen hakemus ja tieto tarvittavista liitteistä) ohessa.

Sähköinen hakulomake

Opiskelijavalinta

Kaikki hakukelpoisuuden täyttäneet hakijat pyritään kutsumaan soveltuvuushaastatteluun. Mikäli hakijoita on niin runsaasti, että se sisäänotettavien määrä ja soveltuvuushaastattelun kustannukset huomioiden ei ole taloudellisesti mahdollista, haastateltavien joukko valitaan alla kuvatulla tavalla. Soveltuvuushaastattelut järjestetään Tampereella yliopiston tiloissa 8.-10.11.2017. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville. Haastattelu on maksuton.

Jos hakemuksia on paljon, hakemukset arvioidaan aiemman koulutuksen, työkokemuksen sekä motivaatiokirjeen perusteella, ja tämän perusteella hakijat kutsutaan haastatteluun. Hakemusten arvioinnissa painotetaan koulutusta koulutustason sekä -alan mukaan ja työkokemusta eläinalan tai käyttäytymistieteiden alalta. Lisäksi pisteytyksessä huomioidaan muut eläinalan jatko- ja lisäkoulutukset. Lisäksi valituksi tulemiseen vaikuttaa englannin kielen taito ja hakijan motivaatio koulutukseen. Englannin kielen taitoa testataan haastattelutilaisuudessa.

Koulutukseen valitaan vähintään 20 osallistujaa.

Kustannukset

Koulutus on yliopistojen maksullista täydennyskoulutusta, joka rahoitetaan osallistumismaksuin. Koulutuksen kokonaishinta on 4800 euroa + alv 24 % jakaantuen 2 lukukaudelle (á 2400 euroa + alv 24 %). Hinta sisältää oppimisprosessin ohjauksen, opetuksen sekä materiaalin verkossa, mutta ei kirjallisuutta.

Tiedustelut

Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat

 • koulutuksen johtaja Anna Rimppi, 040 5547329, anna.rimppi(at)konkkolantila.fi
 • suunnittelija Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen(at)uta.fi
 • suunnittelija Erja-Leena Järvenpää, 050 320 9663, erja-leena.jarvenpaa(at)uta.fi
 • professori Martti T. Tuomisto, 050 351 8137 t. 040 548 3200, martti.tuomisto(at)uta.fi

 

Käyttäytymisanalyysiperusteinen eläinkouluttajien koulutus 1 (20 op)

1. osa: Sovellettu käyttäytymisanalyysi tieteenä 2 op

1.1 Käyttäytymisanalyysi ja historia

1.2 Eläinten kouluttamisen historia

1.3 Käyttäytymisanalyysi ja eläinten kouluttaminen

 2. osa: Eläinten kouluttaminen 5 op

2.1 Oppiminen ja tiede

2.2 Käyttäytymisen lisääminen ja vähentäminen

2.3 Koulutuksen eteneminen

2.4 Kouluttamisen menetelmät ja prosessit

2.5 Ympäristön huomioiminen koulutuksessa

2.6 Työnohjaus

 3. osa: Eläinten hyvinvointi, etiikka ja ihmisen ja eläimen vuorovaikutus 4 op

3.1 Eläinten hyvinvointi ja yhteiskunta

3.2 Etiikka ja moraali

3.3 Eläinten ja ihmisen välinen vuorovaikutus

3.4 Ongelmallinen käyttäytyminen ja hyvinvointi

 4. osa: Eläinkouluttajan käyttäytyminen 5 op

4.1 Eläinkouluttajan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus

4.2 Käyttäytymisanalyysi ja ihminen

4.3. Ihmisten ohjaaminen

4.4 Työnohjaus

5. osa: Opinnäytetyö 4 op