Käynnissä: Kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2018–2020 (50 op), Tampere

Tampereen yliopisto järjestää Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutus-konsor­tion suositusten mukaisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen. Tämä on kuudes Tampereen yliopiston järjestämä kouluttajapsykoterapeuttikoulutus.

Kouluttajakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian psykotera­peuttikoulutuksen suorittaneille.

Koulutus antaa valmiudet toimia kouluttajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavissa koulutuksissa (VNA 1120/2010).

Osaamistavoitteet

Kouluttajakoulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidolli­nen osaaminen, että hän on pä­tevä toimimaan opettajana ja ohjaajana psykoterapeutin nimikeoikeu­teen johtavissa koulutuk­sissa. Koulutuk­sen opintokokonaisuudet ovat

a) kliininen osaaminen: opiskelija tuntee syvälli­sesti ammattialan ja oman suuntauksensa teoreet­tisen perustan sekä tutkimus- ja kehittämis­työn

b) pedagoginen osaaminen: opiskelija tuntee aikuisten oppimisen, kliinisen opettamisen ja alan työnohjauksen perusperiaatteet ja erityispiir­teet

c) tutkimustaidollinen osaaminen: opiskelija tuntee psykoterapiatutkimuksen keskeiset tulokset ja tut­kimusmenetelmälliset lähestymistavat sekä osaa soveltaa niitä pienimuotoisessa tutkimus­työssä ja opinnäytetyön ohjauksessa.

Koulutus perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteisiin, menetelmiin ja käytäntöön.

Aika ja paikka

Koulutus alkaa 3.9.2018 ja se päättyy keväällä 2020. Alustavasti syksyn 2018 muut päivät ovat 1.-2.10., 1.-2.11. ja 30.11.-1.12. Koulutus kestää yhteensä 4 lukukautta ja se järjestetään Tampereen yliopiston tiloissa. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kahtena päivänä peräkkäin klo 9.15–16.30.

Koulutuksen opetussuunnitelma ja rakenne

a) Kliinisten taitojen opintokokonaisuus 30 op

 • teoria- ja menetelmäopinnot, kontaktiopetusta 170 tuntia (17 op)
 • ryhmämuotoinen työnohjaus (potilastyönohjaus sekä työnohjaustaitojen ohjaus), 100 tuntia (10 op)
 • ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, 60 tuntia (3 op)

b) Pedagogisten opintojen opintokokonaisuus 5 op

 • kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoria- ja ohjausopinnot, 36 tuntia (3 op)
 • kouluttajana toimiminen, 10 tuntia (2 op)
 • työnohjaustaitojen ohjaus, ks. kohta a)

c) Tutkimustaidollisten opintojen opintokokonai­suus 15 op

 • tutkimustaitojen opetus ja opinnäytetyön oh­jaus, 40 tuntia (5 op)
 • opinnäytetyö (10 op)

Osana koulutukseen liittyy omatoiminen opiskelu sekä opetus-, työnohjaus- ja psykoterapiatyöskentely. Luettava kirjallisuus on enimmäkseen englanninkielistä. Koulutukseen kuuluu myös kansainvälisiä seminaareja, joiden opetus on englanninkielellä. Opiskelijoiden kehittymistä (tiedot, taidot ja soveltuvuus) arvioidaan koko koulutuksen ajan erilaisin menetelmin ja näytöin.

Pääkouluttaja ja vastuuprofessori

Pääkouluttajana ja vastuuprofessorina toimii Martti T. Tuomisto, Ph.D. (med dr), nimikesuojattu psykoterapeutti (vaativa erityistaso) ja kouluttajapsykoterapeutti. Omakohtaisen ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian kouluttajana toimii Arto Pietikäinen, KM, nimikesuojattu psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti.

Kohderyhmä ja hakuedellytykset

Valviran psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoi­keuden saaneet henkilöt, jotka ovat suoritta­neet kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutuksen tai psykoterapeuttikoulutuksen, joka riittävässä määrin vastaa opetettavaa psykoterapiamenetelmää.

Hakuaika ja hakeminen

Haku koulutukseen on päättynyt mutta voit vielä tiedustella vapaita paikkoja.

Haku koulutukseen tapahtuu oheisen sähköisen hakulomakkeen kautta.

Sähköinen hakulomake

Soveltuvuushaastattelut järjestetään Tampereella. Haastattelukutsut lähetetään niihin valituille erikseen. Haastatteluista ei peritä maksua. Koulutus toteutetaan, mikäli kelpoisia hakijoita on vähintään 12 henkilöä.

Valintaperusteet

Koulutettavat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella seuraavasti:

 1. Suoritettu kognitiivisen käyttäytymisterapian tai vastaava muu psykoterapeuttikoulutus.
 2. Valviran myöntämä psykoterapeutin ammattinimike
 3. Työkokemus ja muut alaan liittyvät ansiot
 4. Haastattelussa todettu henkilökohtainen soveltuvuus koulutukseen
 5. Mahdollisuus toimia psykoterapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana

Kustannukset

Koulutuksen kokonaishinta on 13 800 euroa (lukukautta kohti 3450 euroa). Hintaan sisältyy tässä esitteessä mainittu koulutus (myös ryhmämuotoinen työnohjaus ja koulutuspsykoterapia). Käytettävät materiaalit oppikirjoja lukuun ottamatta kuuluvat myös koulutuksen hintaan.

Koulutus on ALV 39–40§:ssä tarkoitettu arvonlisäveroton koulutuspalvelu. Hintaan lisätään arvonlisävero, jos arvonlisäverolaki tai sen tulkinta muuttuu koulutuksen toteutusaikana.

Tiedustelut

Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat

 • suunnittelija Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen@uta.fi
 • suunnittelija Erja-Leena Järvenpää, 050 320 9663, erja-leena.jarvenpaa@uta.fi
 • vastuuprofessori Martti T. Tuomisto, 050 351 8137, martti.tuomisto@uta.fi