Tulossa syksyllä 2018: Kertomus kulttuurissa ja yhteiskunnassa – käyttö ja riskit (4 op)

Kertomus kulttuurissa ja yhteiskunnassa – käyttö ja riskit on äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on laajentaa opettajien ymmärrystä erilaisissa mediaympäristöissä tuotetuista kertomuksista ja niiden analyysimenetelmistä. Koulutus tarjoaa niin konkreettisia esimerkkejä kuin teoreettisia välineitä, joiden avulla opettaja pystyy paremmin hallitsemaan laajenevan tekstikäsityksen myötä muuttunutta opetuskenttää. Konkreettisimmin näitä taitoja voi hyödyntää lukion 6. kurssin (Nykykulttuuri ja kertomukset) opettamisessa, mutta koulutus soveltuu myös yläkoulun ja ammattikoulun opettajille. Koulutus perustuu uusimpaan kertomustutkimukseen sekä Kertomuksen vaarat -tutkimushankkeen aineistoihin ja tuloksiin.

Tavoitteena on, että koulutuksen käynyt opettaja:

  1. Osaa kuvailla miksi ja miten kertomuksia käytetään kulttuurissa ja yhteiskunnassa esimerkiksi vaikuttamiseen ja identiteetin luomiseen.
  2. Tunnistaa milloin kertomusta käytetään argumenttina ja osaa opettaa kertomuksella argumentointia.
  3. Tiedostaa kertomusmuodon vaarat ja osaa käyttää kertomusanalyysia opiskelijoiden lähdekriittisyyden lisäämiseen.
  4. Osaa eritellä journalismissa, sosiaalisessa mediassa ja nettiyhteisöissä esiintyviä kertomuksia useilla menetelmillä.
  5. Osaa mainita esimerkkejä siitä, miten kaunokirjallisuus ja myytit esiintyvät kulttuurisessa keskustelussa.

Koulutus toteutetaan neljänä lähiopetuspäivänä: pe 30.11, la 1.12, pe 18.1. ja la 19.1.

Lähiopetuspäivinä kouluttajat pitävät luentoja, joihin sisältyy keskustelua. Oppi siirretään käytäntöön workshopeissa, joissa analysoidaan esimerkkitekstejä ja suunnitellaan oppitunteja. Kertomuksen vaarojen Facebook-sivua käytetään materiaalipankkina. Koulutuksen aikana luetaan kolme suomenkielistä artikkelia ja lähipäiviin valmistaudutaan pienellä ennakkotehtävällä. Periaatteena on, että koulutettavat osallistuvat lähipäiviin intensiivisesti, mutta kotityöt pidetään minimissä. Koska kurssi toteutetaan lähiopetuksena, käytössä ei ole Moodle-verkkoalustaa eikä etäsuoritusmahdollisuutta.

Sisältö

– kokemuksellisen kertomuksen rakenne
– kertomuksen käyttö argumenttina
– kerrottavuuden rajat ja kulttuurinen neuvottelu
– arvot ja ideologiat kertomuksissa
– kertomukset politiikassa, liike-elämässä ja nettiyhteisöissä
– sosiaalisen median kertomusten viraali logiikka
– ilmastonmuutoksesta kertominen
– tarinallinen journalismi
– elämäntarina ja identiteetti
– intertekstuaalisuus kulttuurisissa teksteissä
– kertomusmuodon riskit

Kouluttajat ovat Kertomuksen vaarat -hankkeen tutkijoita. FT Laura Karttunen on erikoistunut kertomusteorian ja kirjallisuuden opettamiseen eri alojen ihmisille ja tekee aiheesta tutkimusta. FM Matias Nurminen tutkii kertomuksen hyväksikäyttöä yhteiskunnassa ja esimerkiksi radikaalien miesasialiikkeiden parissa. Hän on koulutukseltaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Luentoja pitävät myös muut kertomuksen vaarat -hankkeen tutkijat.

Opetushallituksen tukema koulutus on osallistujalle maksutonta, mutta matka-, majoitus- ja sijaisjärjestelyistään osallistuja vastaa itse.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan 1.9.-31.10.2018 välisenä aikana e-lomakkeella:

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/21745/lomake.html

Mukaan mahtuu 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.  Ilmoittautumiset ovat sitovia. Peruutukset on tehtävä 9.11.2018 mennessä osoitteeseen johanna.jarvensivu(at)staff.uta.fi

Lisätietoja

Yhteyshenkilö: Laura Karttunen etunimi.s.sukunimi@uta.fi

Koulutuksen teemoihin voi tutustua Matias Nurmisen ja Laura Karttusen tekstistä, joka julkaistiin Virke-lehdessä 1/2018.

Kertomusten käyttö ja vaarat: ideoita opetukseen (Virke 1/18)