Tulossa: Käyttäytymisanalyysiperusteinen eläinkouluttajien koulutus (20 op)

Yliopistollinen eläinkouluttajakoulutus on eläinten oppimisen tieteeseen ja käytännön kouluttamiseen syventävä koulutusohjelma, joka soveltuu monipuolisesti eläinalan ammattilaisille ja syventävää tietoa hakevalle harrastajalle. Koulutus pohjautuu käyttäytymisanalyysia soveltavaan tieteelliseen lähestymistapaan ja eettiseen eläinten käsittelyyn.

Tampereen yliopisto käynnistää helmikuussa 2019 jo toisen käyttäytymisanalyysiperusteisen eläinkouluttajien koulutuksen. Koulutusohjelma on Suomessa ainoa laatuaan.

Koulutusohjelman luentokokonaisuudet on hyväksytty myöntämään kansainvälisen IAABC-organisaation (International Association of Animal Behavior Consultants) opintopisteitä yliopistosuoritusten lisäksi. IAABC-jäsenten tulee osoittaa jatkuvaa osaamisen kehittämistään suorittamalla kursseja tai seminaareja, jotka IAABC on hyväksynyt. Käyttäytymisanalyysiperusteinen eläinkouluttajien koulutusohjelma on toistamiseen ainoa hyväksytty ohjelma Suomessa, joka opintopisteitä myöntää. Koulutusohjelma antaa vahvan teoreettisen pohjan käytännön työlle ja mahdollistaa sertifioinnin IAABC:n korkeimmille jäsentasoille.

 

Hinta

Koulutus on yliopistojen maksullista täydennyskoulutusta, joka rahoitetaan osallistumismaksuin. Koulutuksen kokonaishinta on 4800 euroa + alv 24 %. Hinta sisältää oppimisprosessin ohjauksen, opetuksen sekä materiaalin verkossa, mutta ei kirjallisuutta.

Laskutusaikataulu:

kevät 2019                                  2400 € + alv 24%

syksy 2019                                  2400 € + alv 24%

 

Opintojen kesto

Koulutuksen kesto on yksi vuosi (kaksi lukukautta).

 

Toteutusaika

Koulutuksen aloitusjakso on 15.-16.2.2019. Alustavasti kevään muut päivät ovat 15.-16.3., 12.-13.4., 10.-11.5. ja 7.-8.6. ja syksyllä 23.-24.8., 20.-21.9., 18.-19.10., 15.-16.11. ja 13.-14.12.

Hakuaika

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 19.12.2018. Tarkemmat hakuohjeet (sähköinen hakemus ja tieto tarvittavista liitteistä) ohessa.

Sähköinen hakulomake

Laajuus

Opintojen laajuus on 20 opintopistettä.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu eläinten kanssa työskenteleville sekä aktiivisesti harrastaville, mm:

 • Eläinlääkärit, eläintenhoitajat, eläinfysioterapeutit
 • Eläinkoulutusalalla työskentelevät
 • Eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suorittaneet
 • Eläintenkouluttaja at:n opettajat ja näyttötutkintoarvioijat
 • Eläinten kanssa harrastavien yhdistysten aktiivit ja koulutusvastaavat
 • Tiedonjanoisimmat eläinharrastajat ja eläinten kanssa kilpailevat
 • Eläinavusteisen terapian ja toiminnan henkilöstö
 • Terveydenhuoltohenkilökunta (syöpä- ja hypokoirat, kuulo- ja tukikoirat)
 • Partiointi- ja pelastushenkilökunta (etsijä- ja pelastuskoirat)
 • Virkakoirien kouluttajat ja ohjaajat

Koulutuksen pääsyvaatimuksena on vähintään toisen asteen koulutus, kiinnostus eläinten kouluttamiseen sekä myönteinen asenne eläimiä kohtaan. Hakijalla tulee olla motivaatio koulutuksen suorittamiseen sekä itsensä kehittämiseen. Edellytyksenä opinnoista suoriutumiseen ovat tieteellisen englanninkielisen materiaalin ymmärtäminen sekä tarvittavat taidot ja mahdollisuudet verkko-opiskeluun.

Haussa tarvittavat ja arvioitavat:

 • Aiemmat opinnot: Korkeakoulututkinto ja/tai korkeakouluopinnot, eläintenkouluttajan at tai muut keskiasteen eläinalan opinnot katsotaan eduksi.
 • Soveltuva eläinalan työkokemus
 • Enintään yhden sivun mittainen motivaatiokirje: Motivaatiokirje on vapaamuotoinen kuvaus, joka kertoo koulutukseen hakevan henkilön tavoitteista sekä seikoista, jotka vaikuttavat koulutukseen hakeutumiseen ja sen suorittamiseen. Kerro ainakin, että miksi haet koulutukseen ja mitä tavoittelet koulutuksella sekä miten toivot sen vaikuttavan työllistymiseesi.
 • Englannin kielen taito
 • Muut ansiot (esim. alan julkaisut)
 • Yksilöhaastattelu

Tarkemmat tiedot ks. hakulomake.

 

Paikkakunta

Tampere

 

Opintojen sijainti

Lähipäivät toteutetaan pääasiassa Tampereen yliopiston tiloissa. Käytännön koulutus järjestetään myöhemmin ilmoitettavassa paikassa Tampereen läheisyydessä.

 

Korkeakoulu

Tampereen yliopisto

 

Järjestävä yksikkö

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

 

Koulutusmuoto

Täydennyskoulutus

 

Koulutuksen lyhyt kuvaus, tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppii soveltamaan tietoa sekä tieteellisen tutkimuksen tuloksia eläinten oppimisesta ja käytännön kouluttamisesta eläinlajista riippumattomasti. Koulutus tarjoaa osallistujille tiedot, taidot sekä ymmärryksen tarvittavaan valitsemansa eläinlajin kouluttamiseen.

Koulutuksen jälkeen osallistujat pystyvät arvioimaan ja käyttämään koulutustilanteisiin sopivia menetelmiä erilaisten analyysimallien avulla. He tunnistavat menetelmien edut ja mahdollisuudet eläinten käyttäytymisen muuttamisessa. Osallistujat osaavat myös havainnoida ja analysoida eläinten käyttäytymistä oppimisen näkökulmasta sekä yhdistää oppimisen ja hyvinvoinnin toisiinsa. He osaavat soveltaa tieteellisiä tutkimustuloksia, arvioida niiden merkitystä oman toimintansa tukena sekä tunnistavat käyttäytymisanalyysin mahdollisuudet eläinkoulutuksessa ja -tutkimuksessa. Osallistujat omaksuvat myös eläinten kouluttamisen sekä eläinten kanssa toimimisen eettiset periaatteet.

 

Sisältö

 1. osa: Sovellettu käyttäytymisanalyysi tieteenä 2 op 
  1. Käyttäytymisanalyysi tieteenä
  2. Käyttäytymisanalyysi ja eläinten kouluttamisen historia
  3. Käyttäytymisen lisääminen ja vähentäminen
  4. Työnohjaus
 2. osa: Eläinten kouluttaminen 5 op
  1. Respondentti käyttäytyminen ja ehdollistuminen
  2. Operantti käyttäytyminen ja ehdollistuminen
  3. Kouluttaminen menetelmät ja prosessit
  4. Ympäristön huomioiminen koulutuksessa
  5. Käyttäytymisen analysointimenetelmät
  6. Käytännön eläinkoulutus
  7. Työnohjaus
 3. osa: Ihmisen ja eläimen vuorovaikutus 4 op
  1. Eläinten hyvinvointi ja yhteiskunnallinen vaikutus
  2. Ammattietiikka, pakkokeinot ja sivuvaikutukset
  3. Eläinten ja ihmisen välinen vuorovaikutus
  4. Valinnanvapaus ja ongelmakäyttäytyminen
 4. osa: Eläinkouluttajan käyttäytyminen 5 op
  1. Eläinkouluttajan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus
  2. Käyttäytymisanalyysi ja ihminen
  3. Ihmisten ohjaaminen
  4. Työnohjaus
 5. osa: Opinnäytetyö 4 op

 

Toteutustapa

Lähiopetusjaksot järjestetään yleensä kerran kuussa kahtena päivänä peräkkäin klo 9.15-16.30.

 

Koulutuksen vaatima työmäärä

Koulutusohjelma koostuu 20 lähiopetuspäivästä ja sen laajuus on 20 opintopistettä sisältäen teoria- ja menetelmäopetuksen lisäksi käytännön eläinkoulutusta ja työnohjausta sekä opinnäytetyön.

Koulutus koostuu seuraavista opinnoista:

 • teoria- ja menetelmäopinnoista (100 t lähiopetusta)
 • tutkimusmenetelmäopinnoista ja pienryhmätyöskentelystä (40 t lähiopetusta)
 • työnohjauksesta (20 t lähiopetusta)
 • opinnäytetyöstä

Edellytykset koulutuksen hyväksyttyyn suorittamiseen:

 • Osallistuminen lähiopetukseen
 • Käsitteiden oppiminen ja aktiivisuus pienryhmätyöskentelyssä
 • Opinnäytetyö käytännön kouluttamisesta
 • Oppimistehtävät verkkoympäristö Moodlessa

 

Kouluttajat

Koulutuksen johtajana toimii eläintenkouluttaja (at), käyttäytymisanalyysin asiantuntija, KTM, työvalmentaja (eat) ja eläinavusteinen valmentaja Anna Rimppi. Muut kouluttajat ovat käyttäytymisanalyysin asiantuntija, yhteiskuntatutkimuksen opiskelija Jirka Vierimaa ja käyttäytymisanalyysin asiantuntija, FM Jari Parkkisenniemi sekä professori Martti Tuomisto, med.dr. (Ph.D.), joka on suorittanut Board Certified Behavior Analyst –Doctoral -tutkinnon.

 

Ota yhteyttä

 • koulutuksen johtaja Anna Rimppi, 040 5547329, anna.rimppi(at)konkkolantila.fi
 • suunnittelija Erja-Leena Järvenpää, 050 320 9663, erja-leena.jarvenpaa(at)uta.fi
 • suunnittelija Katri Saarinen, 050 437 2671, katri.saarinen(at)uta.fi
 • professori Martti T. Tuomisto, 050 351 8137 t. 040 548 3200, martti.tuomisto(at)uta.fi

 

Opiskelijavalinta

Kaikki hakukelpoisuuden täyttäneet hakijat pyritään kutsumaan soveltuvuushaastatteluun. Mikäli hakijoita on niin runsaasti, että se sisäänotettavien määrä ja soveltuvuushaastattelun kustannukset huomioiden ei ole taloudellisesti mahdollista, haastateltavien joukko valitaan alla kuvatulla tavalla. Soveltuvuushaastattelut järjestetään Tampereella yliopiston tiloissa 18.-19.1.2019. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville. Haastattelu on maksuton.

Jos hakemuksia on paljon, hakemukset arvioidaan aiemman koulutuksen, työkokemuksen sekä motivaatiokirjeen perusteella, ja tämän perusteella hakijat kutsutaan haastatteluun. Hakemusten arvioinnissa painotetaan koulutusta koulutustason sekä -alan mukaan ja työkokemusta eläinalan tai käyttäytymistieteiden alalta. Lisäksi pisteytyksessä huomioidaan muut eläinalan jatko- ja lisäkoulutukset. Lisäksi valituksi tulemiseen vaikuttaa englannin kielen taito ja hakijan motivaatio koulutukseen. Englannin kielen taitoa testataan haastattelutilaisuudessa.

Koulutukseen valitaan vähintään 20 osallistujaa.