Päättynyt: Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikouluttajakoulutus 2014–2016 (50 op), Tampere

Tampereen yliopisto järjestää Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutus-konsor­tion suositusten mukaisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikou­luttajakoulutuksen (vastaa suunnilleen entistä vaativan erityistason KKT-psykoterapeuttikoulutusta).

Kouluttajakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian psykotera­peuttikoulutuksen suorittaneille (ylempi erityistaso).

Koulutus antaa valmiudet toimia kouluttajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavissa koulutuksissa (VNA 1120/2010).

 

Osaamistavoitteet

Kouluttajakoulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidolli­nen osaaminen, että hän on pä­tevä toimimaan opettajana ja ohjaajana psykoterapeutin nimikeoikeu­teen johtavissa koulutuk­sissa. Koulutuk­sen opintokokonaisuudet ovat

a) kliininen osaaminen: opiskelija tuntee syvälli­sesti ammattialan ja oman suuntauksensa teoreet­tisen perustan sekä tutkimus- ja kehittämis­työn

b) pedagoginen osaaminen: opiskelija tuntee aikuisten oppimisen, kliinisen opettamisen ja alan työnohjauksen perusperiaatteet ja erityispiir­teet

c) tutkimustaidollinen osaaminen: opiskelija tuntee psykoterapiatutkimuksen keskeiset tulokset ja tut­kimusmenetelmälliset lähestymistavat sekä osaa soveltaa niitä pienimuotoisessa tutkimus­työssä ja opinnäytetyön ohjauksessa.

Koulutus perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteisiin, menetelmiin ja käytäntöön.

Aika ja paikka

Koulutus alkaa 13.–14.10.2014 ja se päättyy syk­syllä 2016. Koulutus kestää yhteensä 4 lukukautta ja se järjestetään Tampereen yliopiston tiloissa. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kahtena päivänä peräkkäin klo 9.15–16.30.

 

Koulutuksen opetussuunnitelma ja rakenne

a) Kliinisten taitojen opintokokonaisuus, 30 op

  • teoria- ja menetelmäopinnot, kontaktiopetusta 170 tuntia (17 op)
  • ryhmämuotoinen työnohjaus (potilastyönohjaus sekä työnohjaustaitojen ohjaus), 100 tuntia (10 op)
  • ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, 60 tuntia (3 op)

b) Pedagogisten opintojen opintokokonaisuus, 5 op

  • kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoria- ja ohjausopinnot, 36 tuntia (3 op)
  • kouluttajana toimiminen, 10 tuntia (2 op)
  • työnohjaustaitojen ohjaus, ks. kohta a)

c) Tutkimustaidollisten opintojen opintokoko-nai­suus, 15 op

  • tutkimustaitojen opetus ja opinnäytetyön oh­jaus, 40 tuntia (5 op)
  • opinnäytetyö (10 op)

Kohderyhmä ja hakuedellytykset

Valviran psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoi­keuden saaneet henkilöt, jotka ovat suoritta­neet kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutuksen tai psykoterapeuttikoulutuksen, joka riittävässä määrin vastaa opetettavaa psykoterapiamenetelmää.

Kustannukset

Koulutuksen kokonaishinta on 13 100 euroa (lukukautta kohti 3 275 euroa). Hintaan sisältyy tässä esitteessä mainittu koulutus (myös ryhmämuotoinen työnohjaus ja koulutuspsykoterapia). Käytettävät materiaalit oppikirjoja lukuun ottamatta kuuluvat myös koulutuksen hintaan.

Koulutusmaksu on mahdollista jakaa siten, että ryhmämuotoinen työnohjaus laskutetaan erikseen kiinteänä summana lukukausittain (787,25 euroa per lukukausi, yhteensä 3149 euroa koko koulutuksen ajalta).

Tällä hetkellä (4/2014) koulutus on AlvL:n lain 39–40 §:n mukainen veroton koulutuspalvelu. Mikäli säädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu muutok­sia koulutuksen toteutusaikana, hintaan lisätään arvonlisävero.

Hakuaika ja hakeminen

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 22.8.2014. Haku koulutukseen tapahtuu oheisen sähköisen hakulomakkeen kautta.

Sähköinen hakulomake (Hakuaika on päättynyt)

Koulutuksen esite

Tiedustelut

Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnitte­lija Katri Saarinen puh. 050 437 2671, katri.saarinen@uta.fi tai vastuuprofessori Martti T. Tuomisto puh. 050 351 8137, martti.tuomisto@uta.fi.