Käynnissä: Kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeuttikoulutus 2015 – 2019 (74 op), Tampere

Tampereen yliopisto käynnistää keväällä 2015 uuden Valtioneuvoston asetuksen 120/2010 mukaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan kognitiivi­sen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutuksen, jossa käsitellään lasten ja nuorten ongelmia (74 op). Koulutus on Tampe­reella järjestyksessä kahdeksas kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus ja ensimmäinen KKT-koulutus lasten ja nuorten terapiaan, jonka yliopisto järjestää. Koulu­tus on mahdollista suorittaa työn ohessa nel­jän vuoden (kahdeksan lukukauden) ai­kana. 

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osoittaa päte­vältä nimikesuojatulta psykoterapeutilta edellytettä­vää osaamista eli hän pystyy psykoterapeuttisen hoi­don itsenäiseen läpiviemiseen osana asiakkaan kuntoutusprosessia.

Koulutuksen opetussuunnitelma ja rakenne

Koulutuksen kokonaislaajuus on 74 opintopistettä. Koulutus koostuu neljän vuoden ajalle eli kahdeksalle luku­kaudelle ajoittuvista

  • teoria- ja menetelmäopinnoista (sisältäen tut­kimusmenetelmäopinnot) (360 t, 40 op)
  • työnohjauksesta (200 t, 20 op)
  • koulutuspsykoterapiasta (80 t, 4 op) ja
  • opinnäytetyöstä (10 op)

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu lääkäreille, psykologeille, sosi­aalityöntekijöille ja psykiatrisille sairaanhoitajille sekä muille soveltuvan ylemmän korkeakoulututkin­non (mm. sosiaalipsykologit, erityisopettajat) tai ammattikorkeakoulu­tutkinnon suorittaneille (sairaan­hoitaja, AMK ja sosionomi, AMK). Katso tarkemmat hakuedellytykset oheisesta esitteestä.

Aika ja paikka

Koulutus alkaa Tampe­reella huhtikuussa 2015.

Kustannukset

Koulutus on yliopistojen maksullista täydennys­koulu­tusta, joka rahoitetaan kurssimaksuin. Koulutuk­sen kokonaishinta on 19 520 euroa. Maksu jakautuu kahdeksalle lukukaudelle (à 2440 euroa)ja laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Koulutuksen hinta sisältää teoria- ja menetelmäope­tuksen lisäksi myös työnohjauksen ja koulutuspsykoterapian.

Tiedustelut

Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnitte­lija Maritta Harjunpää, 050 599 4372, maritta.harjunpaa@uta.fi; koulutuksen johtaja Tero Timonen, 040 7514576, tero.timonen@abo.fi tai vastuuprofessori Martti T. Tuomisto, 040 548 3200, martti.tuomisto@uta.fi.

Koulutuksen esite