Terveystiedon monilukutaito ja sähköinen ylioppilaskoe (TERMOS), 4 op

Koulutus lukion terveystiedon opettajille Tampereella lukuvuonna 2018–2019.

TERMOS-koulutuksen käynyt opettaja osaa toteuttaa monimuotoisten aineistojen analyysiharjoituksia, jotka kytkeytyvät ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun ja auttavat lukiolaisia valmistautumaan uudistuneeseen terveystiedon ylioppilaskokeeseen.

Koulutus antaa myös valmiuksia soveltaa puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen keinoja terveystiedon oppiaineelle ominaisten sensitiivisten aiheiden käsittelyyn, turvallisen ryhmän rakentamiseen sekä opettajan ja opiskelijan vuorovaikutukseen erilaisissa opetustilanteissa.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunta (journalistiikka, viestintä ja mediatutkimus) ja Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteeet).

Koulutukseen sisältyy yhteensä neljä lähiopetuspäivää sekä ennakko- ja välitehtäviä. Jaksojen teemat ja kouluttajat:

1) Terveystiedon monilukutaito
Paneudumme muutamaan ajankohtaiseen, julkisuudessa paljon käsiteltyyn terveyskysymykseen sekä tutkimustietolähteiden että media-aineistojen kautta. Pohdimme kriittisesti erilaisten ilmiöiden ympärillä käytävää keskustelua sekä sitä, miten terveysaiheisista tutkimustuloksista raportoidaan mediassa ja millainen logiikka ohjaa terveystieteellistä tiedejulkisuutta.
Kouluttajana terveyssosiologian professori Piia Jallinoja Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

2) Terveystiedon medialukutaito ja media-analyysi
Teemme käytännön media-analyysiharjoituksia ajankohtaisiin terveyden ja hyvinvoinnin teemoihin liittyvien media-aineistojen avulla. Keskustelemme myös median toimintalogiikasta, jonka vuoksi terveystietoa koskeva julkinen keskustelu voi toisinaan olla yksinkertaistavaa ja hämmentävääkin.
Kouluttajana mediatutkija Mikko Hautakangas Tutkimuskeskus COMETista, Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnasta.

3) Terveysviestintä ja terveystaju
Keskitymme terveysviestinnän ilmiöihin ja niiden kriittiseen analysointiin terveystajun käsitteen avulla. Tarkastelemme terveysmerkitysten ja -arvojen oppimisprosessia ja reflektointia suhteessa nuorten omiin näkökulmiin, sosiaaliseen ympäristöön ja suhteisiin: Miten esimerkiksi ulkonäkökeskeinen ja elämyshakuinen kulttuuri, mediakulttuurit ja suorittava terveyskulttuuri heijastuvat nuorten sosiaaliseen kenttään, arjen käytäntöihin sekä terveysymmärryksen ja -osaamisen muodostumiseen.
Kouluttajana yliopistonlehtori, terveyden edistämisen dosentti Pirjo Lindfors Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta, kansanterveystieteen oppiaineesta.

4) Terveystiedon opettajan vuorovaikutustaidot
Käymme läpi vuorovaikutusosaamisen välineitä ja harjoituksia sovellettaviksi silloin, kun opetuksessa käsiteltävät aiheet – esimerkiksi ylipaino, riippuvuudet, yksinäisyys, kiusaaminen, seksuaalinen häirintä – ovat sellaisia, että ne saattavat luoda ryhmään oppimistilannetta vaikeuttavia jännitteitä. Tarvittaessa vertaisryhmässä voidaan käsitellä luottamuksellisesti myös omia kokemuksia tällaisista opetustilanteista.
Kouluttajana terveysviestinnän tutkija ja opettaja Maija Peltola Tutkimuskeskus COMETista, Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnasta.

Koulutus toteutetaan samansisältöisenä kahdessa ryhmässä Tampereella:

Ensimmäisen ryhmän lähiopetuspäivät (yhteensä 24 tuntia lähiopetusta):
2. marraskuuta 2018, 11. tammikuuta, 8. helmikuuta ja 5. huhtikuuta 2019.
Lähiopetuspäivät ovat täysiä työpäiviä klo 9–16.

Toisen ryhmän lähiopetuspäivät (yhteensä 24 tuntia lähiopetusta):
9. marraskuuta 2018, 18. tammikuuta, 15. maaliskuuta ja 12. huhtikuuta 2019.
Lähiopetuspäivät ovat täysiä työpäiviä klo 9–16.

Koulutuksen teemoja käsitellään kaikkina lähiopetuspäivinä alustuksin, keskusteluin ja harjoituksin. Painopiste on teema-alueiden sisällöllisissä kysymyksissä, joissa TERMOS-kouluttajat ovat oman erityisalansa asiantuntijoita. Huomaathan, että tässä koulutuksessa ei opetella esimerkiksi sähköisessä ylioppilaskokeessa tarvittavien ohjelmistojen käyttämistä.

Kumpaankin ryhmään otetaan enintään 16 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat lukion terveystiedon opettajat. Jos ryhmiin jää vapaita paikkoja, niille voidaan ottaa myös yläkoulun terveystiedon opettajia.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ateriakuluistaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 10. lokakuuta 2018 klo 16.00 tästä avautuvalla e-lomakkeella.

Lisätietoja: satu.seppa at uta.fi / 040 190 4131